Dnes je 04. 07. 2020 | Poslední aktualizace 30. 06. 2020


21. 06. 2020

Ukončení školního roku

Vážení rodiče,

ministerstva školství a zdravotnictví dále uvolnila epidemiologická opatření, z čehož vyplývá, že bude možné i na naší škole vydat dne 30. 6. vysvědčení všem žákům, tzn. i těm, kteří se dosud nezúčastnili školních aktivit 1. či 2. stupně. Podmínkou bude absence příznaků respiračních nemocí a vyplněné Čestné prohlášení, ale jen tehdy, pokud se setkáme s žákem poprvé, a rouška.

Děkujeme za spolupráci

 

Organizace  ukončení školního roku

Čestné prohlášení

Lenka Kohoutová

21. 06. 2020

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků


Srdečně zveme zákonné zástupce našich nově přijatých žáčků na setkání, na kterém se dozvíte základní informace ohledně organizace, pomůcek, družiny, stravování, průběhu prvního školního dne apod.

Letos jsme se rozhodli z důvodů mimořádných opatření uskutečnit tradiční schůzku ve středu 26. srpna v 16:00 hod. v 1. třídě. Schůzky se účastní vedení školy, třídní učitelka a vychovatelka školní družiny.

Těšíme se na setkání s Vámi

 

Pomůcky pro 1. ročník

Lenka Kohoutová

01. 06. 2020

Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 mohou žáci 2. stupně základních škol s platností od pondělí 8. 6. 2020 nastoupit k nepravidelné výuce ve svých školách.

Účast žáků ve škole je dobrovolná. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro návrat dítěte do školy, musí vzít na vědomí, že bude výuka probíhat v souladu s řadou přísných hygienických opatření. O jejich dodržování budou žáci poučeni v průběhu prvního dne výuky.

Vzhledem k organizačním možnostem naší školy můžeme nabídnout účast žáků jedenkrát týdně po ročnících. Jednotlivé skupiny budou naplňovány do počtu 15 žáků. V prostorách školy se budou pohybovat s nasazenou rouškou v rozestupu 2 m. Žák musí mít min. 2 roušky na den. Po vstupu do školy si žáci ruce ošetří dezinfekcí.

Ve 12:30 hod. půjdou žáci na oběd nebo domů. Obědy si v případě zájmu přihlaste do středy 3. 6. na tel. 737 252 117 (i SMS) nebo 561 200 005, případně e-mailem na adresu ucetnivalec@seznam.cz.

Pokud budete dítě do školy posílat, seznamte se s čestným prohlášením, zda vaše dítě splňuje veškeré podmínky ke vstupu do školy. Toto vyplněné prohlášení odevzdá žák učiteli při prvním vstupu do školy, bez něho se konzultací nemůže zúčastnit.  Účast ve výuce potvrdíte třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtka 4. 6. odevzdáním vyplněné žádosti o přítomnosti dítěte ve škole (viz níže) emailem nebo využitím poštovní schránky školy.

Do odvolání platí vzdělávání na dálku. Žákům budou i nadále poskytovány úkoly.

Těšíme se na žáky a děkujeme Vám za spolupráci při této organizační záležitosti.

 

Žádost o návrat žáka 2.st. do školy

Čestné prohlášení

Rozvrh 2.stupeň 8. 6. - 12. 6.

Rozvrh 2. stupeň 15. 6. - 19. 6.

Rozvrh 2. stupeň 22.6. - 26. 6.

Lenka Kohoutová

15. 05. 2020

Vyhodnocení dotazníkového šetření


Vážení rodiče,

v minulém období jste elektronicky vyplňovali anonymní dotazník, který byl zaměřen na získání informací k distanční výuce našich žáků. Děkujeme Vám za poskytnutí zpětné vazby.

Jsme velmi rádi, že většinou hodnotíte naše snahy kladně, a to i napříč ročníky.  Všechny Vaše náměty a poznámky jsme s kolegy probrali. Pokusíme se do naší další výuky zapojit to, co je z Vašich doporučení pro výuku reálné i přínosné.  Množství zadaného učiva se snažíme diferencovat dle žákových schopností, časové náročnosti a ICT vybavení. Individuální náměty je potřeba konzultovat s vyučujícím.

Zareagovali jsme na Vaše požadavky ohledně videokonferencí. Někteří učitelé již rozeslali žákům informace ohledně online výuky. Vytvořili jsme rozvrh, aby se jednotlivé předměty nepřekrývaly v čase. Vzhledem k vývoji situace do konce školního roku může docházet ke změnám v rozvrhu online výuky.

Uvědomuji si, že plně zohlednit představy všech rodičů je velice těžké, někdy téměř nemožné. Přesto se budeme i nadále snažit prohlubovat již dobře nastavené vztahy všech zúčastněných na chodu distanční výuky.  Mohu Vás ubezpečit, že budeme i nadále vyvíjet aktivity směřující ke sjednocenému systému, který bude nejvhodnější pro kvalitní vzdělávání našich dětí.

Přejeme Vám hodně sil a především pevné zdraví.

 

Výsledky dotazníkového šetření

Online výuka ZŠ Valeč od 25. 5 do 5. 6

Lenka Kohoutová

14. 05. 2020

Informace k přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. května


Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření bude od pondělí 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

Účast na prezenční výuce je pro žáky dobrovolná, bude probíhat souběžně s distanční výukou. Žáci, kteří se nezúčastní prezenční výuky, budou dál pokračovat v nastavené distanční výuce jako doposud.

Pokud zvolíte osobní přítomnost žáka ve škole, bude nutné před vstupem žáků do školy vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocní. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Ranní družina nebude poskytována.

Žáci mají možnost přihlásit se do školní jídelny na oběd. Přihlášení je nutno provést do úterý 19.5. do 12:00, a to na tel. 737 252 117 (i SMS) nebo 561 200 005, případně e-mailem na adresu ucetnivalec@seznam.cz

 

Organizace výuky žáků I. stupně

Čestné prohlášení

Poučení o ochraně zdraví

 

Lenka Kohoutová

13. 05. 2020

Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Vážení rodiče,

dle vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. o hodnoceni výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází výsledná známka na vysvědčení:

a)      z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák ještě docházel do školy

b)      podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

c)      podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Základní principy hodnocení žáků

Vyhláška MŠMT o hodnocení

Lenka Kohoutová

12. 05. 2020

Jednotné přijímací zkoušky 2020


Informace pro žáky, kteří ve školním roce 2019 - 2020 budou vykonávat přijímací zkoušky.

 

Aktuální informace k příjímacímu řízení na SŠ

Harmonogram JPZ

Průvodce přípravou na konání JPZ

Lenka Kohoutová

05. 05. 2020

Organizace výuky žáků 9. ročníku


Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze najdete čestné prohlášení a  informace, které se týkají organizace vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.


Organizace výuky žáků 9. ročníku

Čestné prohlášení

Lenka Kohoutová

03. 05. 2020

Návrat žáků do školy

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna je od 11. května umožněna přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky a od 25. května škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro přítomné žáky 1. stupně. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Možnost návratu do základní školy do hlavních prázdnin bude dobrovolný. Není tedy povinný.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy vyplněním žádosti zaslané v případě 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny po zahájení výuky.

 

Žádost o návrat žáka do školy

Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce prázdnin

Lenka Kohoutová

01. 05. 2020

Přijatí prvňáčci pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v příloze zveřejňujeme pod registračními čísly  seznam žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku školního roku 2020/2021.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, budoucím prvňáčkům přejeme krásné prázdniny, šťastný vstup do školy, mnoho zdraví, úspěchů, nových kamarádů a společných zážitků.

Těšíme se na spolupráci!

 

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Seznam přijatých žáků

 

Lenka Kohoutová

02. 04. 2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou probíhat zápisy do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole 21. dubna 2020 od 14 – 16 hod.

Sběr dokumentů, které si můžete stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout ve vstupu školy, probíhá od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020.

Možné způsoby podání potřebných dokumentů:

 1. Datová schránka školy (jwtpemj).
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zsvalec@zsvalec.cz
 3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Valeč, Valeč 222, 675 53.
 4. Osobní podání v zalepené obálce do poštovní schránky školy, která je volně přístupná u vchodu do budovy školy.

Potřebné dokumenty a informace:

1. Žádost o přijetí

2. Žádost o odklad

3. Zápisový lístek

4. Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy

5. Informace k zápisu

Desatero pro rodiče

 

Naše škola nabízí

- příjemné prostředí s nově vybudovanými a moderně zařízenými třídami, prostornou, účelově vybavenou tělocvičnou a keramickou dílnou

- výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

- nižší počty žáků ve třídách

- vstřícný, individuální přístup vyučujících

- projektové vyučování

- výuka anglického jazyka od 1. třídy

- využití informačních a komunikačních technologií ve výuce

- kreativní školní družina - ranní i odpolední pro 1. – 5. ročník

- pestrý výběr zájmových kroužků pro všestranný rozvoj žáků v oblasti přírodovědné, sportovní, jazykové, rukodělné, zdravovědy, logického myšlení

- celoročně využívanou školní zahradu a hřiště s umělým povrchem

- knihovnu v prostorách školy s možností přístupu žáků o přestávkách či ve školní družině

- zapojení do projektů EU Šablony II – Budoucnost začíná u nás, Ovoce do škol, Mléko do škol, Recyklohraní – ukliďme si svět, Finanční gramotnost

- zajišťujeme zdarma dopravu žáků z Dolních Vilémovic a Dalešic

Lenka Kohoutová

28. 03. 2020

28. březen – Den učitelů

Od narození Učitele národů - Jana Amose Komenského uplynulo 428 let. Tento den si připomínáme jako významné výročí a slaví se jako Den učitelů.

K nám, kteří jsme se pro povolání učitele rozhodli dobrovolně, se v těchto dnech připojili rodiče a prarodiče. Nová a nepředvídatelná situace nás všechny spojila. Společně se snažíme využít všechny možnosti při vzdělávání našich dětí.

Děkuji všem pedagogům naší školy, kteří se statečně perou s nástrahami distančního vzdělávání a denně doma za svým počítačem přemýšlejí, jak výuku posunout, vylepšit a podat žákům látku na dálku srozumitelněji.

Děkuji za trpělivost a spolupráci všem rodičům a prarodičům, kteří se stali ze dne na den učiteli svých dětí a vnuků.

Lenka Kohoutová

27. 03. 2020

Vážení rodiče,

aktuální informace k čerpání ošetřovného
(nově po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID – 19, také i na děti mladší 13 let ) najdete v přiloženém odkazu. Fomuláře žádostí jsou stále k dispozici ve vstupu školy.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Lenka Kohoutová

26. 03. 2020

Poděkování za dosavadní distanční výuku

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám alespoň touto formou poděkovala za to, jak zvládáte domácí vzdělávání svých dětí.

Vzniklá situace pro nás znamená hledání nových možností, jak zajistit vzdělávání žáků na dálku a nepoužívat osobní kontakt, který je pro naši práci nejdůležitější.

Jsme si vědomi, že někteří chodíte do práce a máte řadu dalších povinností. Tato mimořádná situace je náročná jak pro rodiče, tak pro žáky i učitele. Nechceme přenést veškerou zodpovědnost za výuku na rodiče, ale bez spolupráce s Vámi to nepůjde. Chtěli bychom Vás požádat, abyste nastavili mladším dětem pravidla pro domácí učení a ty starší přiměli, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání a snažili se pomoci těm mladším.  My pedagogové jim poskytujeme podporu, jsme jim k dispozici a mohou nás oslovit a konzultovat s námi probírané učivo.

Dovednost umět se učit, je dovednost důležitá pro celý život, a nikoliv pouze pro získání dobré známky - v tom vidíme smysl vzdělávání.

Smyslem a cílem všech zadávaných úkolů na naší škole není být vždy bezchybný, ale aby je všichni žáci vypracovali podle svých možností samostatně. Chyby nevadí, posouvají nás dál. Problémem je spíše nečinnost.

Při zadávání úkolů se snažíme Vaše děti smysluplně zaměstnat, protože nuda a nedostatek podnětů způsobují špatnou náladu. Z těchto důvodů jsme rozšířili nabídku aktivit na školních stránkách o sekci Školní družina – akce družiny, kde žáci najdou podněty k zájmovým aktivitám pro volné chvilky v domácím prostředí.

Ještě jednou děkuji Vám rodičům za to, co v tomto mimořádném období pro své děti děláte. Věřím, že společně tento způsob vzdělávání zvládneme a setkáme se svými žáky při výuce ve škole.

Lenka Kohoutová

16. 03. 2020

Učivo a úkoly po dobu uzavření školy


Vážení rodiče a žáci,

v následujících dnech budou vyučující jednotlivých předmětů pravidelně zadávat prostřednictvím elektronického systému Edookit a na webových stránkách školy ve složce Třídy výukové materiály pro domácí přípravu.

Všem rodičům byla zaslaná zpráva s přístupovými údaji na emailovou adresu, kde se mohou dodatečně přihlásit do elektronického systému školy. Toto sdělení je určeno rodičům, kteří tak dosud neučinili.

Sledujte v průběhu nařízeného volna webové stránky školy, kde Vás budeme průběžně informovat. V případě nejasností či dotazů k zaslaným úkolům mohou žáci kontaktovat své vyučující přes Edookit či školní mail.

Děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a spolupráci v této složité situaci.

 

Lenka Kohoutová

14. 03. 2020

Tisková zpráva z 13. 3. 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Lenka Kohoutová

11. 03. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vám oznamuji, že základní škola bude od pondělí 16. března 2020 do odvolání uzavřena. To znamená, že žáci nemohou navštěvovat ZŠ, ŠD a školní jídelnu.

Pozor, opatření týkající se zákazu přítomnosti žáků se nevztahuje na děti z mateřských škol, tzn., že provoz mateřských škol není prozatím tímto opatřením dotčen.

Vzhledem k nařízení uzavření škol mají rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let, nárok na ošetřovné. Potvrzení v tomto případě vydává škola, nikoli lékař.

Žádost si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 16. března 2020.

Děkujeme za respektování preventivních opatření.

Karanténa a ošetřovné

Lenka Kohoutová

05. 03. 2020

Informace pro občany COVID -19

Lenka Kohoutová

28. 02. 2020

DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

21.2.2020 proběhla na ZŠ Valeč v hodinách Čj projektová výuka. Cílem bylo připomenout význam mateřského jazyka a prokázat jeho znalost. Projektu se zúčastnili pod vedením svých vyučujících všichni žáci.

Pro každý ročník byl přichystaný zvláštní úkol:

 1. třída-  žáci si vyslechli pohádku a nakreslili k pohádce obrázek
 2. třída - žáci ve skupinách vymysleli a zapsali krátké básničky na libovolné téma
 3. řída -  žáci si společně vyrobili a zahráli jazykové pexeso
 4. třída - žáci pracovali se Slovníkem spisovné češtiny
 5. třída - žáci doplňovali vhodná slova do neúplného textu
 6. třída - žáci pracovali se Slovníkem cizích slov
 7. třída - žáci se seznámili s českými příslovími
 8. třída - žáci vysvětlovali hesla z blogů a sociálních sítí
 9. třída - žáci si ověřili znalost nespisovného jazyka

Všichni přistupovali k řešení úkolů zodpovědně.

Mgr. Iveta Slouková

 

 

Lenka Kohoutová

28. 02. 2020

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

V únoru se naši žáci měli možnost zapojit do zeměpisné olympiády. Soutěž je určena žákům II. stupně. Její podstatou je prokázat orientaci v zeměpisné terminologii, schopnost pracovat s atlasem, rozvíjet geografické myšlení.

Soutěž tvoří dvě části – práce bez atlasu, kde žák prokazuje získané vědomosti, a práce s atlasem. Součástí vyšších kol je praktická práce s mapou.

Školní kolo soutěže proběhlo v únoru. Účastnili se ho všichni žáci II. stupně. Do okresního kola postoupili T. Vrbka z 9. třídy, D. Janec z 8. třídy (kategorieC), A. Peroutková a L. Bobková ze 7. třídy (kategorie B) a V. Pavlíček z 6. třídy (kategorie A).

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy v zeměpisné olympiádě.

Mgr. Iveta Slouková

 

Lenka Kohoutová

26. 02. 2020

Projektový den  Hmyz v přírodě

Úbytek hmyzu v přírodě je jedním z velkých témat dnešní doby. V rámci projektového dne, který se konal 19. 2., žáci a učitelé nahlédli do světa hmyzu a bezobratlých. V jednotlivých předmětech realizovali aktivity spojené s tímto tématem. V průběhu dne vyslechli od odborníka přednášku, jejíž součástí byly názorné ukázky bezobratlých, převážně hmyzu (brouků, švábů, pakobylek, ploštic,..), ale také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek apod. Pozornost žáků upoutala i ukázka největších brouků světa. Jednotlivé exempláře v živé i neživé formě mohli uchopit, některé i ochutnat.

V závěru projektového dne žáci poznali, že hmyz není jen otravná havěť, ale že má i svoje kouzlo, a že se často za nevábným vzhledem skrývá velmi zajímavý živočich.

Získané poznatky se žákům budou hodit nejenom v hodinách přírodopisu, ale i v praktickém životě.

 

Lenka Kohoutová

23. 02. 2020

Recitační soutěž 1.stupně ZŠ

Dne 21. 2. 2020 proběhlo jako každoročně na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vítězové z třídních kol. Soutěžilo se ve třech kategoriích, z kterých byli vybráni 3 nejúspěšnější recitátoři. Výkony všech recitátorů byly velice vyrovnané, ve všech kategoriích měla porota těžké rozhodování.
Nejúspěšnější recitátoři byli oceněni diplomem, knižní odměnou a především velkým potleskem od spolužáků.

0. kategorie   -   žáci 1. třídy
1. místo  -   Lucie Švestková
2. místo  -   Daniel Doležal
3. místo  -   Aneta Hotová

1. kategorie  -  žáci 2. a 3. třídy
1. místo   -   Helena Veselá
2. místo   -   Adam Doležal
3. místo   -   Jakub Votava

2. kategorie  - žáci 4. a 5. třídy
1. místo   -   Tereza Mrázová
2. místo   -   Karolína Kovandová 
3. místo   -   Jiří Čierny

Všem zúčastněným žákům děkujeme a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole soutěže, které se uskuteční 19. 3. v Třebíči.

V. Pokorná

Lenka Kohoutová

19. 02. 2020

Spolupráce ZŠ a MŠ – ukázková hodina

V úterý 18. 2. proběhla návštěva předškoláků v první třídě. Prvňáci si pro své mladší kamarády nachystali úkoly, hračky i sladkou odměnu.

Nejprve školkáčkům předvedli, jak se naučili psát, jak krásně sedí, drží správně pero a pečlivě opisují tvary psacích písmen do písanky. Půjčili pak dětem svá plyšová zvířata, se kterými se učí angličtinu. Děti ze školky bezchybně pojmenovaly všechna zvířata a vytleskaly jejich slabiky. Prvňáci pustili školkáče do svých lavic a následoval úkol roztřídit kartičky s obrázky zvířat do ZOO a na statek. Práce se dařila a odměnou všem byla písnička s ukazováním V zoologické zahradě. Školkáčci si ještě vyzkoušeli psaní na tabuli a hledání rozdílů v obrázcích. Po všech činnostech už zbývalo jen poděkovat za návštěvu, předat dárečky  a rozloučit se. Doufáme, že se budoucí školáci dobře naladili a těší se na svou první třídu.

Kristýna Brančová

Lenka Kohoutová

19. 02. 2020

Recitační soutěž 2.stupně ZŠ

V pondělí dne 17. 2. se konalo školní kolo v dětské sólové recitaci. Své dovednosti v přednesu básně nebo prózy zde poměřovali vítězové třídních kol 6. - 9. ročníku. Soutěž probíhá každoročně v rámci věkových kategorií, kdy III. kategorii tvoří recitátoři 6. a 7. třídy, IV. kategorii pak recitátoři 8. a 9. třídy. V uvedených kategoriích byli vybráni 3 nejlepší, kterým blahopřejeme.

Jsou to tito naši žáci a žákyně:

III. věková kategorie:

1. místo: Kateřina Palátová (7. tř.)

2. místo: Simona Filipcová (6. tř.)

3. místo: Terezie Nešporová (6. tř.)

IV. věková kategorie:

1. místo: Kryštof Cigánek (8. tř.)

2. místo: Jiří Nešpor (8. tř.)

3. místo: Alena Hotová (8. tř.)

Vítězové obdrželi knižní cenu, diplom a drobný dárek z rukou paní ředitelky. Drobnou pozorností byli potěšeni i ostatní účastníci soutěže. První dva vítězové každé kategorie postupují do okresního kola soutěže v dětské sólové recitaci, které se bude konat v Městské knihovně v Třebíči dne 19. a 20. března 2020.  Oceňujeme však snahu všech, kteří se školního kola zúčastnili, neboť recitátoři obou kategorii věnovali přípravě na svá vystoupení spoustu času a  nemalého úsilí.

Marie Böhmová

Lenka Kohoutová

14. 02. 2020

Národní testování

V listopadu na naší škole proběhlo Národní testování 9. ročníku organizované společností Scio. Oceňen byl výsledek Tomáše Vrbky, který se umístil s nejvyšším počtem bodů mezi nejlépe hodnocenými žáky kraje Vysočina.

Tímto mu gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Marie Masopustová

06. 02. 2020

Lenka Kohoutová

05. 02. 2020

Konverzace v anglickém jazyce

Dne 20.1. proběhlo 1. školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V tomto kole byly testovány poslechové dovednosti žáků z celého druhého stupně. Ti, kteří získali v rámci třídy nejvíce bodů, postoupili do 2. školního kola, které se konalo 28.1.

Během druhé části soutěže se žáci představili a hovořili na téma rodina a volný čas. Součástí ústní části byl také popis obrázku a reakce na doplňující otázky. Kritéria pro hodnocení byla plynulost projevu, gramatická správnost, výslovnost, schopnost reagovat na položené dotazy a slovní zásoba. Na základě vyhodnocení těchto parametrů postoupili do okresního kola za I. kategorii Monika Andrášová a Anna Peroutková, za II. kategorii Marcel Andráš a Patricie Sigmundová.

Všem zúčastněným patří velká pochvala za předvedený výkon a za pozitivní přístup k soutěži.

 

Zuzana Mezlíková

 

Lenka Kohoutová

01. 02. 2020

Lenka Kohoutová

28. 01. 2020

Vážení rodiče,

porucha na telefonní ústředně byla odstraněna.

Od 28.1. 2020 můžete do ZŠ a MŠ Valeč  volat i na pevnou linku.

Děkuji za pochopení

 

Lenka Kohoutová

22. 01. 2020

Upozornění

Omlouváme se všem za vzniklé problémy spojené s technickou závadou na telefonní ústředně naší školy.

Na odstranění závady se pracuje.

Pro komunikaci prosím využijte mobilní spojení

MŠ - 739 471 831

ŠJ - 737 252 117

ŠD - 604 308 538

ZŠ - 604 280 181, 604 242 049

Děkujeme za pochopení.

Lenka Kohoutová

18. 01. 2020

Olympiáda z dějepisu - okresní kolo

V úterý 14. 1. se konalo v Třebíči okresní kolo Olympiády z dějepisu. Celkem se ho zúčastnilo 48 žáků.  Naši školu reprezentovali Anna Bobková, Tomáš Vrbka a Aneta Vrbková.  Nejlépe se umístila Anna Bobková, která skončila na třetím místě a postupuje do krajského kola, ve kterém ji všichni budeme držet palce.

Jarmila Čierna

Lenka Kohoutová

09. 01. 2020

Soutěž ve šplhu

Dne 2. 12. 2019 se uskutečnila na naší škole soutěž ve  šplhu pro žáky 4. - 9. tříd. Cílem soutěže je vyjít ze stereotypu, zatraktivnit sport pro děti, motivovat je ke zlepšování a  ke zdokonalování, mít radost z pohybu s úsměvem na tváři. Proto jsem rád, že tohoto prvního ročníku se zúčastnilo až 28 dětí.

Děkuji za účast. Gratuluji jednak těm, kteří se umístili na stupních vítězů, ale také těm, kteří si to chtěli vyzkoušet, zlepšit a překonat sami sebe. Sportu Zdar!

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

4-5. třída: Karolína Kovandová

6-7. třída: Děvčata -  Kateřina Palátová

6-7. třída: Chlapci – Antonín Veselý

8-9. třída: Děvčata – Denisa Zahrádková

8-9. třída: Chlapci – Michael Samuel Baláž

 

O. Pekárek

Lenka Kohoutová

06. 01. 2020

Lenka Kohoutová

20. 12. 2019

Adventní vystoupení

Vánoční vystoupení našich žáků je neodmyslitelnou součástí předvánočního času. Zpěv koled, recitace básní se zimní tematikou, taneční vystoupení, výtvarné dílničky, pečení a ochutnávka vánočního cukroví…, to vše nám umožňuje zastavit na chvíli čas a odpočinout si od předvánočního shonu.

V letošním roce si žáci a jejich učitelé pro rodiče a přátele školy připravili několik programů. Rozsvěcení vánočního stromu na zámku 30. listopadu se již tradičně konalo za účasti dětí a žáků ZŠ a MŠ Valeč. Mikuláše s čertem přivítaly děti tanečními a pěveckými výstupy v sokolovně 4. prosince. V adventní době nezapomněly na seniory z obce a potěšily je v pátek 16. prosince krátkým programem.

Letošní vánoční maraton zakončili žáci základní školy 18. prosince v tělocvičně školy na vánočním souznění. Všechny ročníky si pod vedení p. učitelek připravily pěkná vystoupení, která s dětskou bezprostředností předvedly svým nejbližším. Veselí střídalo dojetí a při závěrečné společné písni Vánoční přání cítili vzájemnou pospolitost a vánoční náladu.

Děkujeme všem, kteří našli v adventním čase volnou chvilku a přijali pozvání mezi nás.

 

Lenka Kohoutová

11. 12. 2019

Hodnocení olympiády z českého jazyka

28.11.2019 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka. Cílem soutěže je prokázat jazykové nadání žáků a dál rozvíjet jejich talent. Důraz je kladen na jazykový cit a vyjadřovací schopnosti. Soutěže se zúčastnilo 35 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci si prověřili znalosti mateřského jazyka a tvořili text na dané téma.

Většina žáků přistupovala k řešení úkolů zodpovědně a pokusila se řešit všechny úkoly. Dva nejlepší řešitelé postupují do okresního kola, které se uskuteční 23.1.2020 v DDM v Třebíči.

Mgr. Iveta Slouková

 

Lenka Kohoutová

17. 11. 2019

PROJEKTOVÝ DEN „SAMETOVÁ REVOLUCE“

V neděli 17. listopadu oslaví Česká republika státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. Protože považujeme tento svátek za významný, rozhodli se učitelé naší školy odkaz tohoto dne připomenout a ve čtvrtek 14. listopadu zorganizovali projektový den.

Žáci od 6. do 9. třídy byli rozděleni do skupin a během dopoledně pracovali na zadaných úkolech. Dozvěděli se podstatné informace o příčinách, průběhu a důsledcích 17. listopadu 1989, poslechli si známé písně, zhlédli tematická videa.

Cílem projektu bylo prohloubit vztah žáků k moderním dějinám našeho státu. Celé dopoledne probíhalo v příjemné tvůrčí atmosféře.

Mgr. Dana Štěpánková

Lenka Kohoutová

14. 11. 2019

Ukončení sběrové akce

Sběr papíru a větší elektroniky do přistaveného kontejneru byl ukončen ke dni 13. 11. 2019. Na jaře sběrovou akci do kontejneru zopakujeme.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Lenka Kohoutová

04. 11. 2019

Informace pro rodiče žáků ZŠ

Ve středu 6.11. bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Lenka Kohoutová

02. 11. 2019

Halloween ve škole

V pátek 25. října 2019 se naše škola proměnila na halloweenskou. Už od rána se to na 1. stupni  hemžilo čarodějnicemi, upíry, duchy, dýněmi a dalšími strašidelnými maskami. Děti se dozvěděly, jak a proč se Halloween slaví, jaké jsou jeho symboly a tradice.

V projektovém vyučování si žáci 1. – 5. ročníku „Halloween“ připomenuli dvouhodinovým netradičním učením. Pracovali v šesti skupinách, kde plnili nejrůznější úkoly. Například v pracovní skupině pekli koláče z dýně, ve výtvarné skupině si vyrobili strašidelný svícen, v matematické skupině řešili úlohy s halloweenskou tematikou, v literární skupině se podařilo napsat strašidelný příběh, v tajemné skupině luštili křížovku v angličtině a v hudebně dramatické skupině nacvičili anglickou písničku o strašidlech „Go away!“, kterou si všichni společně zazpívali.

V závěru projektu prezentovaly svoje výstupy jednotlivé skupiny v tělocvičně. Odvážlivci mohli ochutnat i připravené „čarodějnické menu“. Projektový den se velice vydařil.

Lenka Kohoutová

18. 10. 2019

VIDA centrum Brno

V úterý 15. října 2019 jsme byli ve Vida centru v Brně.

Autobus pro nás přijel o půl osmé ke škole. Společně s námi jeli i třeťáci a páťáci. Cesta trvala asi hodinu. Některé děti se v autobuse nudily, ale většina se velmi těšila. Když jsme dojeli k Vida centru, paní učitelky nám šly koupit lístky, abychom mohli jít na naučný program. V šatně jsme si odložili věci. Oblékli jsme si bílé pláště, abychom vypadali jako vědci. V laboratoři jsme dělali spoustu pokusů, například pokus se suchým ledem, který se měnil v mlhu, pokus s octem a jedlou sodou, kdy se nám nafoukla rukavice, pokus s olejem a vodou a další. Dozvěděli jsme se, že olej plave na vodě. Všechny tyto pokusy byly zaměřeny na skupenství látek a jejich přeměnu. Potom jsme si mohli samostatně vyzkoušet mnoho zajímavých věcí. Také jsme byli na představení s „mistrem Uchem“, který nás seznamoval se záhadami zvuku.

Cesta zpět rychle uběhla a ve škole jsme stihli oběd.

Žáci 4.třídy

Lenka Kohoutová

01. 10. 2019

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Lenka Kohoutová

30. 09. 2019

Evropský den jazyků

photo5812.jpg V pátek 27. 9. proběhlo na naší škole projektové vyučování věnované Evropskému dni jazyků.

První stupeň pojal projekt hravou formou. Žáci 1. a 2. třídy zpívali a rytmizovali anglickou písničku, malovali vlajky, učili se anglické barvičky. Žáci 3. a 4. ročníku plnili rozmanité úkoly na připravených stanovištích. Přiřazovali například obrázky zemí k vlajkám, poznávali české státní symboly, hráli pexeso se symboly různých evropských zemí, vyrobili si vlastní vlajku evropské země apod.

1. - 8. ročník se prostřednictvím prezentací seznamoval s vybranými evropskými zeměmi a svoje znalosti pak měli žáci možnost ověřit při plnění rozmanitých úkolů.

9. ročník pomáhal při zajištění organizace celé akce.

Projektové vyučování pomohlo žákům obohatit si znalosti evropských zemí a jazyků, uvědomit si kulturní odlišnosti mezi národy a seznámit se se zvyky, tradicemi a životním stylem jednotlivých zemí.

Jarmila Čierna

Lenka Kohoutová

26. 09. 2019

Lenka Kohoutová

19. 09. 2019

 

Projektový den Bezpečnost v dopravě – 20. září


Na projektový den Bezpečnost v dopravě se připravovali žáci v průběhu celého měsíce ve volnočasových aktivitách ve školní družině.

Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu! Je třeba na děti systematicky působit a seznámit je s tím, jaká nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat!

Náplní jednotlivých center byly činnosti, ve kterých účastníci projektu poznávali:

- dopravní předpisy, dopravní značky

- jak se bezpečně a ohleduplně chovat v silničním provozu

- jak se správně pohybovat po komunikacích, správné přecházení vozovky

- dopravní značení i výbavu jízdního kola

- odpovědnosti za chování na pozemních komunikacích

V závěru projektového dne besedovali žáci s odborníkem, vytvořili nástěnku a výstavku v prostorách školy.

Věříme, že získané zkušenosti využijí žáci v praxi.

Jana Velebová

 

Lenka Kohoutová

03. 09. 2019

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 proběhlo v pondělí 2. září. Žáci se spolu s učiteli sešli v prostorách tělocvičny. Mezi pozvanými hosty byla paní starostka, pan farář a rodiče žáků první třídy. Po úvodním slovu ředitelky školy se představili svým spolužákům prvňáčci s třídní učitelkou K. Brančovou. Poté žáci devátých tříd uvítali své nejmladší spolužáky kytičkou. Na závěr paní starostka popřála žákům, vyučujícím i rodičům úspěšný nový školní rok.

Lenka Kohoutová

29. 08. 2019

Informace k začátku školního roku 2019/2020


Organizace výuky v prvním školním týdnu:


pondělí 2.9. – v 7:30 hod. bude v tělocvičně školy slavnostně zahájen školní rok. Po skončení odejdou žáci s třídními učiteli do tříd, kde proběhne třídnická hodina.

Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky.

 

úterý 3.9. – vyučování v 1. ročníku skončí po 3. vyučovací hodině v 10:10 hod.,

2. – 9. ročník – 1. + 2. vyuč. hodina třídnické práce, 3. – 5. hodina dle rozvrhu, odpolední výuka odpadá.

Školní družina již od tohoto dne funguje v běžném režimu.

Školní jídelna zahajuje provoz pro žáky.

 

středa 4.9. – vyučování v 1. ročníku skončí po 4. vyučovací hodině v 11:05 hod. Ostatní třídy mají výuku dle rozvrhu.

 

čtvrtek 5.9. - ve všech třídách již výuka dle rozvrhu.

 

pátek 6.9. – výuka dle rozvrhu.

 

Stejně jako v loňském školním roce budou mít žáci naší školy možnost navštěvovat kroužky. Rozpis kroužků dostanou děti první školní den. Kroužky zahájí svou činnost od října do konce května a jejich cena za pololetí je 100,- Kč.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na třídní učitele nebo vedení školy.

 

Těšíme se na Vás a přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku.

 

Mgr. Lenka Kohoutová

ředitelka školy

 

 

Lenka Kohoutová

29. 08. 2019

Rozvrh hodin školní rok 2019-2020

Lenka Kohoutová

25. 08. 2019

Organizace školního roku 2019/2020

Lenka Kohoutová

02. 07. 2019

Prázdninový provoz školy

Lenka Kohoutová

01. 07. 2019

Slavnostní zakončení školního roku


Poslední školní den se sešli žáci, rodiče, učitelé a zástupci obce v tělocvičně, aby se slavnostně rozloučili se školním rokem.

Tento den byl pro všechny přítomné odměnou za celoroční úsilí, které vynaložili při každodenních školních povinnostech i mimoškolních aktivitách.

Na závěr žáci 9.ročníku poděkovali učitelům za jejich několikaletou podporu při získávání vědomostí a dovedností. V závěru dostali od paní starostky dárek a několik praktických rad do života.

 

Lenka Kohoutová

01. 07. 2019

Sportovní den

Ve čtvrtek 27. 6. připravili učitelé ve spolupráci s žáky 9.ročníku sportovní den. Sportovci 1. - 8.ročníku se shromáždili před školou, kde se seznámili s jednotlivými discíplínami. Poté se po třídách s nadšením zapojili do  soutěžení.

Na závěr školního roku byly v tělocvičně školy rozdány ceny nejlepším sportovcům.

Lenka Kohoutová

25. 06. 2019

Lenka Kohoutová

24. 06. 2019

 

Ve čtvrtek 27.6. z organizačních důvodů odpadá odpolední výuka.

Lenka Kohoutová

14. 06. 2019

Školní akademie

Akademie ZŠ Valeč se uskutečnila 11.6.2019 ve valečské sokolovně. Diváci v sále zhlédli moderované pásmo písní, scének a dramatizací. Nechyběla ani recitace. Na pódiu se postupně vystřídaly všechny třídy naší školy. Průvodního slova se ujali žáci 9. třídy, kteří pomáhali i s technickým zabezpečením jednotlivých čísel programu.

Vystupující přistupovali k nácviku i samotnému vystoupení zodpovědně a spolupracovali se svými vyučujícími.

 

A co bylo k vidění?

 1. Předtančení – tanec žákyň 8. třídy
 2. Máme rádi zvířata – recitační a pěvecké pásmo 1. a 2. třídy
 3. Hodina českého jazyka ve 4. třídě – scénka žáků 4. třídy
 4. Sumo dance – tanec žáků 8. třídy
 5. Proč má veverka ocas – pohádka 3. třídy
 6. Starosti s muzikou – píseň žáků3. třídy
 7. Jazykolamy – píseň žáků 5. třídy
 8. Taneční vystoupení 6. třídy
 9. Hodina zeměpisu v 7. A – scénka žáků 7. třídy
 10. Akvabely – vystoupení žáků 8. třídy
 11. Skončili jsme jasná zpráva – píseň žáků9. třídy
 12. Překvapení žáků 1. a 2. třídy

Doufáme, že to bylo příjemně strávené odpoledne.

 

Zpracovala: Mgr. I. Slouková

Marie Masopustová

04. 06. 2019

Konzultační hodiny

středa 5.6.2019 od 16:00 hod. do 18:00 hod.


Vážení rodiče,

pro lepší kontakt s vyučujícími Vám nabízíme možnost využití konzultačních hodin učitelů. Přijďte se informovat o prospěchu a chování svého dítěte a získat odpovědi na otázky, které Vás zajímají.

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci školy

 

Lenka Kohoutová

29. 05. 2019

Slavnostní pasování na čtenáře

Pasování prvňáčků  na čtenáře proběhlo 28.5.2019 v krásném prostředí rytířského sálu na zámku ve Valči.

Slavnostní akci byla přítomna paní starostka Bc. Romana Nováková a paní ředitelka Mgr. Lenka Kohoutová. Děti měly připravený krátký program v podobě básniček a veselé písničky. Před samotným pasováním museli žáci  dokázat, že opravdu umí číst, a to přečtením krátkého textu. Poté byli prvňáci rytířem pasováni na čtenáře a rovněž museli složit čtenářský slib.

Jako odměnu si děti odnesly krásnou knížku, šerpu a text slibu s vlastnoručním podpisem.

Malé čtenáře přišli podpořit rodiče, prarodiče, a za to jim patří velké poděkování.

Pasování se vydařilo, a tak zbývá jen popřát prvňákům, aby se kniha pro ně stala nejlepším kamarádem a celoživotním zdrojem informací a radosti.

V. Pokorná, třídní učitelka 1. třídy

 

Lenka Kohoutová

29. 05. 2019

Soutěž v německém jazyce

28. května   se žáci  naší školy zúčastnili soutěže v německém jazyce, která nesla název: „Víc hlav víc ví a víc toho namluví, aneb Netradiční jazykově - konverzační soutěž".

Soutěž proběhla na ZŠ Husova v Náměšti nad Oslavou. Závodila vždy tříčlenná družstva, jejichž členové při jednotlivých úkolech spolupracovali.

Celé klání  se skládalo z poslechu, čtení s porozuměním, znalosti slovní zásoby a reálií. Nakonec následovala konverzační část a vyhlášení výsledků. Naši školu v soutěži reprezentovali Tomáš Vrbka a Anna Bobková z 8. ročníku a Nikola Čechová z 9. ročníku.

J. Čierna

 

Lenka Kohoutová

28. 05. 2019

Speaking English

Ve čvrtek 23.května 2019 navštívila naši školu  rodilá mluvčí Natasha, která pochází z hlavního města Jihoafrické republiky Pretorie a nyní žije v Dubaji. Celý den besedovala s žáky 2. stupně v hodinách anglického jazyka. Všichni žáci měli připravené otázky, na které dostali zajímavé odpovědi. Z celodenniho projektu společně vytvořili barevný "VISION BOARD“.

Na závěr žáci vyjádřili svoje názory na netradiční hodinu angličtiny v dotazníku. Pozitivní ohlasy a nadšení žáků nás přesvědčilo, že jsme zvolili správně a uděláme vše proto, abychom tuto aktivitu ve výuce opět zopakovali.

K. MüllerWolfová

Lenka Kohoutová

28. 05. 2019

Koncert „KYTARA A FLÉTNA“

Dne 24. května 2019 se naši žáci a pedagogové zúčastnili hudebního vystoupení s názvem „Kytara a flétna“. Program byl připraven pro I. a II. stupeň. V Historickém sále na Zámku Valeč uvítal pan Janeček se svojí kolegyní nejdříve žáky 1. stupně. Ti měli možnost slyšet písničky z večerníčků, povídání o loutně spojené s ukázkou a výběrem  španělských děl.

Žáci 2. stupně zhlédli koncert obsahující pestrý výběr repertoáru z různých hudebních období, odnesli si naučné informace o vývoji  kytary a flétny. Zazněly známé i méně známé písně.

Věříme, že se dětem hudební vystoupení líbilo a tento nevšední kulturní zážitek uplatní v hodinách hudební výchovy.

D. Štěpánková, P. Fialková

 

Lenka Kohoutová

16. 05. 2019

ENGLISH  PROJECT

V týdnu 6.5. - 10. 5. 2019 proběhla 1. část školního kola soutěže ENGLISH PROJECT, které se zúčastnili žáci 4. - 9. ročníku.

Jednalo se o písemný test, který zahrnoval část poslechovou, doplňování, překlad textu a krátkou esej.

Školní kolo si všichni užili a těší se na 2. kolo soutěže, které proběhne v červnu.

výsledky soutěže I. stupeň

výsledky soutěže II. stupeň

P. Fialková

Lenka Kohoutová

08. 05. 2019

13. 5.  -  ukončení sběru do kontejneru u školy

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do sběrové akce, ale  také všem rodičům, kteří svým dětem pomohli papír do školy dopravit.

Lenka Kohoutová

30. 04. 2019

DEN ZEMĚ

Dne 26. 4. 2019 na naší škole proběhl Den Země.  Žáci druhého stupně v lese u Chroustova měli nachystáno 10 stanovišť, na kterých plnili různé úkoly, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí. Po doběhu do cíle, měli žáci za úkol složit básničku o planetě Zemi nebo o tom, co dnes zažili v lese.  Nakonec  si žáci opekli buřty a hledali poklad.

L. Hadrabová, M. Věžníková

 

Lenka Kohoutová

29. 04. 2019

Máme rádi zvířata - projektový den 1. - 3. ročníku ke Dni Země

V pátek 26. dubna se děti zúčastnily projektového vyučování, které bylo věnováno Dni Země. Pro prvňáky, druháky a třeťáky byl připravený program na školní zahradě na téma „Máme rádi zvířata“. Děti byly rozděleny do smíšených čtveřic v rámci několika ročníků. Správné splnění všech 16 úkolů vyžadovalo vzájemnou spolupráci a také znalosti. Celý projekt byl zaměřený na přírodu a především živočichy, ale zasahoval i do oblasti angličtiny, matematiky, čtenářské gramotnosti a výtvarné výchovy. K pozorování přírody bylo třeba dobré zrakové vnímání a soustředění – děti počítaly „ptáčky“ sedící na stromech a v trávě hledaly „lesklé broučky“. Na závěr děti namalovaly naši Zemi a připojily k ní své vlastní poselství.

Pro zpestření celého programu si děti mohly přinést své domácí mazlíčky a seznámit s nimi ostatní. Proto s námi trávili celé dopoledne nejen naši afričtí šneci, o které se ve třetí třídě děti starají už dva měsíce, ale také dvě suchozemské želvy - Žofka a Pepa, křeček Pepík a kuřátko Píp.

Celý tento přírodovědný program se dětem líbil, většinou ho při závěrečném hodnocení ocenily na jedničku.

Jana Velebová, třídní učitelka 3.ročníku


Lenka Kohoutová

25. 04. 2019

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Dne 10. 4. a 17. 4. navštívily děti z MŠ Třebenice a MŠ Valeč žáky v 1. třídě ve Valči.
Prvňáci malým kamarádům předvedli, co všechno už se v 1. třídě naučili. Četli, počítali,
soutěžili a do některých činností zapojili prvňáci i děti ze školky, aby si vyzkoušely 
opravdové učení. Za snahu dostaly děti dáreček, který jim vyrobili žáci z 1. ročníku.

Přejeme všem předškolákům hodně úspěchů v 1.třídě.

V. Pokorná, třídní učitelka 1. ročníku

Lenka Kohoutová

24. 04. 2019

Zápis do 1.třídy

Letošní zápis budoucích prvňáčků proběhl v úterý 23.4. od 12:00 do 17:00 hodin. Děti provázely postavičky pejska a kočičky z pohádky od Josefa Čapka. V tělocvičně školy předškoláci prošli  stezkou se zajímavými úkoly a ve vyzdobených třídách prověřily paní učitelky z 1.stupně jejich dovednosti. Nechyběly ani básničky a písničky. Jako odměnu si děti odnesly balíček s keramickou postavičkou pejska nebo kočičky a několik dalších drobností.

Věříme, že děti i rodiče odcházeli spokojení a plni zážitků. Na 16 zapsaných prvňáčků se všichni těšíme.

Seznam přijatých žáků

 

Lenka Kohoutová

20. 04. 2019

Celoškolní velikonoční projekt VEJCE


Zábavné vyučování plné zajímavých úkolů s velikonoční tématikou připravili učitelé  pro žáky 1. - 9.ročníku.

Po zahájení projektu společnou fotografií před školou ve tvaru slova JARO následovaly aktivity, které plnily dvojice dětí v rámci svého ročníku.

V počítačové učebně zhlédli žáci video s velikonoční tématikou. V učebně fyziky se zaujetím sledovali hrátky s vajíčkem. Na několika stanovištích následovaly vědomostní úkoly z oblasti matematiky, českého jazyka a angličtiny. Nechyběly hlavolamy ve školní družině nebo pohybové činnosti v tělocvičně.

Odměnou za splněné úkoly bylo perníkové vejce, které si ve školní jídelně každý žák nazdobil podle své fantazie.

Projektový den se vydařil.  Domů si žáci odnášeli nejen vlastnoručně nazdobené vajíčko, ale spoustu nových informací a dobrou náladu.

Příjemné prožití velikonočních svátků přejí zaměstnanci školy.

Lenka Kohoutová

16. 04. 2019

Matematické soutěže

Dne 22. března proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Do soutěže se zapojili žáci z 2. - 9. ročníku. Nejlepším řešitelem naší školy se stal Vojtěch Votava z 9. ročníku, který skončil ve své kategorii na 10. místě z 631 účastníku na okrese Třebíč.

Dne 4. dubna se mohli žáci zapojit do další matematické soutěže – Pythágoriády. Soutěž byla určena pro žáky 5. - 8. ročníku. Úspěšnými řešiteli školního kola se stala Anna Peroutková s Lucií Bobkovou z 6. ročníku a Anna Bobková s Tomášem Vrbkou z 8. ročníku.

Dne 9. dubna čtyři naši žáci reprezentovali školu v okresním kole Matematické olympiády. Vynikajících výsledků dosáhla Lucie Bobková z 6. ročníku, která obsadila dělené 12. - 13. místo, a Anna Peroutková, která se umístila na děleném 14. - 20. místě.

Všem žákům, kteří se do matematických soutěží zapojili, děkujeme a přejeme nadšení a radost z matematických aktivit.

Marie Masopustová

09. 04. 2019

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás ve středu 17. dubna v 16:30 hod. na  třídní schůzky. Předmětem jednání budou nejen prospěchy žáků, ale také bližší informace k plánovaným akcím.

Těšíme se na Vaši účast.

Lenka Kohoutová

31. 03. 2019

Projektový týden ,,LES  VE ŠKOLE – ŠKOLA V LESE“

Od 25. do 29. března se uskutečnil na naší škole projektový týden. Projekt směřoval k tomu, aby si děti vytvořily k lesu osobní a pozitivní vztah. Žáci se seznamovali prostřednictvím mnoha činností ve vyučování s nepostradatelnou úlohou lesů na naší planetě. Důležitou aktivitou byl také přímý kontakt se stromky, které žáci sázeli v průběhu celého týdne v obecním lese.

Všichni žáci, kteří se zapojili do projektu, zjistili, že i oni mohou udělat mnoho pro záchranu naší přírody.

Upřímné díky patří také všem zúčastněným pedagogům, kteří v tomto týdnu 28. března oslavili svůj svátek Den učitelů.

Lenka Kohoutová

28. 03. 2019

Matematická soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku

V úterý 19. března proběhlo v ZŠ TGM v Třebíči okresní kolo soutěže Matematický oříšek pro žáky 4. a 5. tříd. Soutěže se zúčastnilo 104 žáků ze čtvrtých  tříd a 166 žáků z pátých tříd. Naši školu reprezentovalo 8 úspěšných řešitelů školního kola.

Přes velkou konkurenci se umístila na 16. místě Barbora Peroutková ze 4. třídy.

Žáci 5. třídy obsadili tato místa: 11. Štěpán Novák, 12. Viktor Pavlíček, 15. Simona Filipcová a Matyáš Odehnal, 18.  Gabriela Poláková.

Gratulujeme k takovému pěknému umístění a všem zúčastněným patří veliké poděkování za účast a snahu při řešení matematických oříšků.

 

Lenka Kohoutová

22. 03. 2019

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na odborně zaměřené tematické setkání s názvem

Motivace k učení,

které se uskuteční

26. 3. 2019 od 16. 30 v učebně fyziky.

Všechny schůzky jsou zdarma a probíhají v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání – Šablony I

 

Simona Kohoutová

19. 03. 2019

Školní kolo recitační soutěže - 2.stupeň

Dne 18.3.2019 proběhlo školní kolo dětské sólové recitace žáků 2. stupně. Recitující poměřili vzájemně svoje síly a porota vybrala 3 postupující, kteří se zúčastní na konci března okresního kola dětské sólové recitace v Městské knihovně v Třebíči.

Všichni účastníci soutěže přistupovali k přípravě zodpovědně a patří jim za to poděkování a pochvala. První tři recitátoři obdrželi z rukou paní  ředitelky diplom a knižní odměnu, ostatní potěšila drobná pozornost.

Umístění recitujících:

 1. místo: Kateřina Palátová  - 6. třída
 2. místo: Tomáš Vrbka - 8. třída
 3. místo: Monika Andrášová - 6.třída

Blahopřejeme k pěkným výsledkům a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Marie Böhmová

 

Lenka Kohoutová

14. 03. 2019

 

Lenka Kohoutová

12. 03. 2019

Lyžařský výcvikový kurz


Letošní lyžařský kurz se koná  od 10.3. do 15.3. ve ski areálu, který se nachází nad obcí Ostružná v Hrubém Jeseníku.  Výcviku se účastní 20 žáků, kteří si pod vedením paní učitelky P. Fialkové a L. Hadrabové  osvojí základní lyžařské dovednosti.

Vedení školy přeje všem účastníkům „lyžáku“ mnoho pěkných zážitků, ladné oblouky, modrou oblohu a především sněhovou peřinu, pro příjemné lyžařské učení a dobrou pohodu.

Průběh kurzu dokumentuje fotogalerie.

Lenka Kohoutová

12. 03. 2019

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo


Dne 20. 2. 2019 se vybraní žáci zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády na ZŠ Benešova v Třebíči. Na 5. místě se umístil Tomáš Vrbka, na 8. místě Vojtěch Votava. V dalších kategoriích naši školu reprezentovaly Aneta Zikánová (14. místo) a Lucie Bobková (20. místo).  Do krajského kola, které se koná 20. 3. postupuje Tomáš Vrbka.

Mgr. Magda Věžníková

 

 

 

Lenka Kohoutová

26. 02. 2019

Odpolední výuka 28.2.

Z organizačních důvodů bude ve čtvrtek 28.2. zrušena odpolední výuka.

 

 


Lenka Kohoutová

25. 02. 2019

Lenka Kohoutová

24. 02. 2019

Školní kolo recitační soutěže - 1.stupeň


V pondělí 18.2. se v tělocvičně školy necvičilo, ale vítězové  z třídních kol předvedli svoje výkony ve školním kole recitační soutěže. Porota měla nelehkou úlohu vybrat nejlepší.

 

0. kategorie – 1.místo Jakub Votava, 2.místo Helena Veselá, 3.místo Šimon Král

1. kategorie – 1.místo Vojtěch Palát, 2.místo Adéla Masopustová, 3.místo Max Mičánek

2. kategorie – 1.místo Tereza Mrázová, 2.místo Barbora Peroutková, 3.místo Laura Mičánková

 

Všem recitátorům blahopřejeme  a velké poděkování patří  učitelkám, které  děti na soutěž připravily.

Lenka Kohoutová

14. 02. 2019

V únoru 2019 proběhlo na ZŠ a MŠ Valeč školní kolo chemické olympiády. Úspěšnými řešiteli byli žáci 9. ročníku Vojtěch Votava se ziskem 56,5 bodu a Petr Chytka s 45,5 body (ze 70 možných bodů).

K úspěchu blahopřejeme.

PeadDr. Michal Scigiel

Marie Masopustová

03. 02. 2019

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás s Vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu do 1. ročníku školního roku 2019/2020.

Zápis se bude konat ve škole

v úterý 23. 4. 2019 od 12:00 hod. do 17:00 hod.

Předškolák musí přijít v doprovodu svého rodiče (zákonného zástupce). Ten si vezme svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Veškeré potřebné formuláře obdrží a vypíše v den konání zápisu přímo na místě.

Rodiče, kteří se se svými dětmi nemohou dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně po dohodě s vedením školy.

Na všechny naše budoucí žáky se těší učitelé ZŠ a MŠ Valeč.

Desatero pro rodiče předškoláka.

Základní informace pro rodiče předškoláka.

Příprava na zápis.

Lenka Kohoutová

28. 01. 2019

Oznámení zřizovateli a rodičům žáků o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ a MŠ Valeč

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních důvodů (školení pro celý pedagogický sbor) na 25. 2. 2019 pro žáky Základní školy Valeč ředitelské volno.

Provoz školní družiny bude zajištěn pro předem přihlášené žáky od 6,15 hod. do 16,00 hod.

 

Lenka Kohoutová

27. 01. 2019

Ukončení sběrové akce

Sběr papíru a větší elektroniky do přistaveného kontejneru bude ukončen ke dni 30. 1. 2019. Na jaře sběrovou akci do kontejneru zopakujeme.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Lenka Kohoutová

23. 01. 2019

Vážení rodiče,

pro nemoc přednášející je setkání s názvem

Vztahové problémy v rodině a ve škole,

24. 1. 2019

ZRUŠENO.

Budeme se snažit najít náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

Program dalších témat:

26. 2. 2019 Vaše internetové děti

26. 3. 2019 Motivace k učení

16. 4. 2019 Jak přistupovat k výchově                                                                         

 

Simona Kohoutová

15. 01. 2019

Lenka Kohoutová

14. 01. 2019

Matematická olympiáda žáků 4.ročníku a

Matematický oříšek pro žáky 5.ročníku


V prosinci se všichni žáci čtvrtého a pátého ročníku zapojili do matematických soutěží, aby prokázali svoje znalosti a dovednosti. Úspěšní řešitelé školního kola postupují v březnu do kola okresního.

Mezi nejúspěšnější řešitele patří

ze 4. ročníku Petra Pavlátová, Barbora Peroutková a Jiří Hotový

z 5.ročníku Viktor Pavlíček, Laura Mičánková, Ondřej Šťastný, Gabriela Poláková, Štěpán Novák, Simona Filipcová, Lenka Otoupalová, Matyáš Odehnal.

Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme.

Lenka Kohoutová

06. 01. 2019

Konzultační hodiny

středa 16.1.2019 od 15:00 hod. do 17:00 hod.


Vážení rodiče,

pro lepší kontakt s vyučujícími Vám nabízíme možnost využití konzultačních hodin učitelů. Přijďte se informovat o prospěchu a chování svého dítěte a získat odpovědi na otázky, které Vás zajímají.

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci školy

Lenka Kohoutová

03. 01. 2019

Školní kolo Olympiády z českého jazyka

 

28.11.2018 v hodinách českého jazyka, občanské výchovy a dějepisu proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka. Účastnilo se ho 35 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci si mohli prověřit své jazykové znalosti a schopnost tvořit text na zvolené téma, protože cílem této soutěže je prokázat vyjadřovací schopnosti a jazykové nadání žáků a dál rozvíjet jejich talent. Důraz je kladen na jazykový cit.

Většina žáků přistupovala k řešení úkolů zodpovědně a pokusila se řešit i náročnější úkoly, se kterými se v běžné vyučovací hodině nesetká. Dva nejlepší řešitelé postupují do okresního kola, které se uskuteční 29.1.2019 v DDM v Třebíči.

Iveta Slouková

20. 12. 2018

Lenka Kohoutová

20. 12. 2018

Lenka Kohoutová

20. 12. 2018

Předvánoční koncert na Zámku

Adventní čas je obdobím společných setkávání a rozjímání. Ve čtvrtek 20.prosince se sešli žáci naší školy společně s žáky ZŠ Dolní Vilémovice na koncertě na Zámku ve Valči.

Mladí, talentovaní a originální členové multižánrového smyčcového seskupení Husák Quartet předvedli posluchačům humorem a energií nabité představení.

Jejich smyčce rozezněly klasickou a populární hudbu. Společně s nimi si děti zazpívaly i koledy.

 

Lenka Kohoutová

16. 12. 2018

Šachový turnaj v Třebíči

Ve čtvrtek 13.prosince zvítězili chlapci z 1. stupně naší školy v okresním šachovém turnaji, který se konal v DDM v Třebíči. Gratulujeme jim ke skvělé reprezentaci školy a  přejeme hodně štěstí do krajského kola v Jihlavě.

Lenka Kohoutová

03. 12. 2018

Setkání s Mikulášem

V úterý 4.12. se můžete v sokolovně setkat nejen s Mikulášem, ale společně se svými dětmi vytvořit vánoční dárek a zhlédnout vystoupení žáků naší školy.

Uvítáme návštěvu absolventů školy, kteří mohou dětem pomoci při tvoření.


Lenka Kohoutová

27. 11. 2018

Rozsvěcení vánočního stromku na zámku ve Valči

Srdečně Vás zveme na pěvecké vystoupení žáků naší školy, které se bude konat v neděli odpoledne  2. 12. na zámku.

Sraz vystupujících žáků je v 15:15 hod. u pódia na nádvoří zámku.

Lenka Kohoutová

20. 11. 2018

Mezinárodní den laskavosti

V úterý 13. 11. se naše škola se zapojila do projektu Karla Janečka  „Jsem laskavec“, jehož cílem je dělat dobré skutky. Žákyně 8. ročníku navštívily domov důchodců v Třebíči, kde svým programem potěšily místní obyvatele. Žáci 6. ročníku uklidili okolí školy.

Marie Masopustová

17. 11. 2018

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 21. listopadu Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat od 16:30 hod. v jednotlivých třídách.

 

Lenka Kohoutová

12. 11. 2018

VÝSLEDKY SOUTĚŽE LOGICKICKÁ OLYMPIADA 2018

 

V letošním roce se Logické olympiády účastnilo 14 žáků naší školy, z toho bylo 10 úspěšných. Nejlepším řešitelem byl Tomáš Vrbka.

Marie Masopustová

05. 11. 2018

Vážení rodiče, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání – Šablony I,

Vás srdečně zveme na odborně zaměřené tematické setkání

Poruchy učení a chování,

které se uskuteční 22. 11. 2018 v 16. 30 v jídelně základní školy.

přednáší PhDr. Miluše Němcová

Setkání je určeno pro rodiče dětí z mateřské a základní školy.

 

Simona Kohoutová

02. 11. 2018

Florbalový turnaj

25. října vybojovali naši chlapci z 3. - 5. ročníku 1. místo na okresním florbalovém turnaji mladších žáků v Třebíči.

Budeme jim všichni držet palce v krajském turnaji, který se koná v Jihlavě.

 

Lenka Kohoutová

02. 11. 2018

Den otevřených dveřích

Ve středu 7. listopadu se na naší škole koná Den otevřených dveří. V průběhu vyučování mohou zájemci navštívit výuku ve třídách.

Srdečně zveme rodiče a přátele školy.

Lenka Kohoutová

30. 10. 2018

První republika – projektový den

V pátek 26. října se naše škola zapojila do oslav stého výročí vzniku Československa. Do projektového vyučování se zapojili především žáci 2. stupně. Dle vlastního výběru pracovali v dílnách tematicky orientovaných ke vzniku republiky.

Nezaháleli ani žáci 1. stupně. Pro ně nachystali naši deváťáci v tělocvičně školy úkoly zaměřené na základní znalosti o ČSR.

V závěru projektového dne prezentovali svoje výstupy učitelům a spolužákům v tělocvičně školy. Celý den probíhal v příjemné tvůrčí atmosféře.

Lenka Kohoutová

08. 10. 2018

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se vybraní žáci a žákyně z 8. a 9. ročníku zúčastnili sportovní akce Přespolní běh Domamil.

V kategorii jednotlivců si naše žákyně doběhly pro 1. a 3. místo. V kategorii týmů získaly 1. místo, čímž si zajistily postup do krajského kola ve Žďáře nad Sázavou. Chlapci ve své kategorii obsadili 10. místo.

Lenka Hadrabová

30. 09. 2018

Evropský den jazyků

Ve středu 26. září se žáci naší školy zapojili do aktivit, které pro ně připravili učitelé v rámci projektu Evropského dne jazyků.

Ve čtvrtek zástupci jednotlivých tříd prezentovali svoje informace o vybraných evropských státech  spolužákům v tělocvičně školy.

Cílem Evropského dne jazyků byla snaha povzbudit zájem žáků ke studiu cizího jazyka a získat znalosti o životě našich evropských sousedů.

Lenka Kohoutová

26. 09. 2018

Logická olympiáda aneb Nauč se používat vlastní rozum

Logická olympiáda je soutěží, ve které se nejedná o znalosti, ale především o rozvíjející schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je určena žákům mateřských, základních a středních škol.

Bližší informace najdete na stránkách Logické olympiády. Registrace je možná do 30. září.

Lenka Kohoutová

26. 09. 2018

Ve čtvrtek 20.9.2018 jsme si spolu s dětmi z celé školy užili "Rytmickou show", na které  jsme zpívali a bubnovali na drumbeny. Byla to pro všechny skvělá zábava.

Lenka Kohoutová

11. 09. 2018

Vážení rodiče,

zájmové  kroužky  zahajují  svoji činnost od 1. října.

Výuka náboženství bude zahájena 5. října.

Lenka Kohoutová

31. 08. 2018

Doplňující informace k rozvrhu.

Lenka Kohoutová

29. 08. 2018

Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2018/2019


Pondělí 3. 9. 2018

Školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2018 v 7:30 hod. v tělocvičně školy.

Po ukončení slavnostního zahájení ve školní tělocvičně se žáci odeberou do tříd a následuje třídnická hodina.Úterý 4. 9. 2018

Vyučování v 1. ročníku skončí po 3. vyučovací hodině, v ostatních třídách dle rozvrhu. Žáci se přezouvají.

Školní jídelna zahajuje provoz pro žáky.

 

První týden odpadá odpolední vyučování.

 

Dokumenty ke stažení:

Organizace školního roku 2018/2019

Pomůcky - informace pro rodiče

 

Zaměstnanci školy přejí žákům a rodičům úspěšné vykročení do nového školního roku.

 

 

Mgr. Lenka Kohoutová

ředitelka školy

Lenka Kohoutová

13. 06. 2018

Lenka Palátová

06. 06. 2018

HRAVÁ ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zveme všechny, předškoláky, kteří v září v naší škole zasednou do školních lavic,  na společná setkání

čtvrtek 7. 6. 2018

čtvrtek 14. 6. 2018

čtvrtek 21. 6. 2018

vždy od 16.00 do 17.00 hod v ZŠ Valeč.

S sebou: přezůvky, penál, pití.

Seznámíte se s prostředím školy, s budoucí paní učitelkou, společně budeme rozvíjet a zdokonalovat dovednosti, které nás čekají na počátku 1. třídy.

Lenka Palátová

21. 03. 2018

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Valči oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že

zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční

ve středu 25. 4. 2018 od 11:00 do 16:00 hod v přízemí Základní školy ve Valči.

 

Přineste prosím s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Těší se na Vás žáci a učitelé ZŠ Valeč

 

Lenka Palátová

12. 03. 2018

ČISTÁ VYSOČINA 2018 - ÚKLID OKOLÍ VALČE

Pořádá SDH Valeč v pondělí 9. dubna 2018 od 16 hod.

Sraz v klubovně SDH u pošty. S sebou reflexní vestu a rukavice.

Děkujeme za vaši účast a pomoc.


Lenka Palátová

05. 02. 2018

XXI. VALEČSKÝ ŠKOLNÍ KARNEVAL

Vážení rodiče,

zveme Vás srdečně na tradiční školní karneval, který se uskuteční v sobotu 10. března 2018

od 15.00 hod. v prostorách velkého sálu valečského zámku. Chybět nebude hudba, tanec, soutěže, tombola. Vstupné dospělí 50,- Kč, děti bez masek 20,- Kč, masky zdarma.

 

Lenka Palátová

06. 11. 2017

Vážení rodiče,

ve středu 15. listopadu od 16.30 hod probíhají třídní a rodičovské schůzky.

 

Jan Nešpor

23. 06. 2016

V tomto týdnu končí činnost všechny zájmové kroužky.

Lenka Palátová

13. 06. 2016

Ve středu 15.6. bude z provozních důvodů (výlety) ukončena družina již v 15.30 hod.

Lenka Palátová

18. 05. 2016

V pátek 20. května se nekoná výuka náboženství.

Lenka Palátová

28. 04. 2016

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2016

Zveme všechny malé i velké čarodějníky či čarodějnice na tradiční valečské pálení čarodějnic.

Od 17.00 hod bude připravena stezka s úkoly, od 20.30 hod je plánované zapálení ohně s opékáním

buřtů.

Pořadatelé: obecní úřad Valeč, SK a SPV Valeč, ZŠ a MŠ Valeč

Těšíme se na vaši hojnou účast. Letu zdar!

Plakát akce zde.

Lenka Palátová

11. 04. 2016

V pátek 15. dubna odpadá výuka náboženství.

Lenka Palátová

05. 04. 2016

Vážení rodiče,

ve středu 20. dubna 2016 od 16:30 hod proběhnou třídní schůzky rodičů.

Lenka Palátová

22. 03. 2016

ZŠ a MŠ Valeč ve spolupráci s SK Valeč pořádá sportovní akci pro všechny věkové kategorie

 

24 - HODINOVÝ FOTBAL

pátek 1. 4 . 2016 od 17.00 hod - sobota 2. 4. 2016 do 17.00 hod.

 

Možnost přespání ve školní třídě, zajištěno občerstvení.

Přihlášky přijímá p. uč. Petra Palátová

Lenka Palátová

14. 01. 2016

VÝUKOVÝ PORTÁL PRO ŠKOLY

Proškoly.cz

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou zaměřené nejen na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů. Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

Lenka Palátová

07. 12. 2015

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na letošní

VÁNOČNÍ SOUZNĚNÍ-

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

které se uskuteční

ve středu 16. prosince 2015

od 16.30 hod

v tělocvičně školy.

 

Plakát k nahlédnutí zde.

Lenka Palátová

18. 09. 2015

Dne 16.11.2015 bude z provozně organizačních důvodů v ZŠ a MŠ Valeč ředitelské volno. Všechny součásti školy budou uzavřeny.

Jan Nešpor

16. 06. 2015

Z důvodu výjezdního školení pedagogických pracovníků v rámci projektu "ORP Třebíč síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům"  je v základní škole dne 17.6.2015 vyhlášeno ředitelské volno. 

Jan Nešpor

18. 05. 2015

 

Ve středu 3.6.2015 v 16:00 hodin se koná na zámku ve Valči

pasování žáků 1. třídy na čtenáře.

Rodiče, prarodiče a všichni přátelé jsou na pasování srdečně zváni.

Lenka Kohoutová

08. 03. 2015

Pasování žáků 1.třídy na čtenáře v úterý 17.3. se ruší z důvodu nemoci. Děkuji za pochopení.

Lenka Kohoutová

31. 01. 2015

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ V 1. TŘÍDĚ

 

Ve čtvrtek 29. ledna měli naši prvňáčci důvod k radosti. Dostali svoje první vysvědčení. Všichni si zaslouží velkou pochvalu a přeji všem žákům, aby si užili prázdniny a vrátili se do školy zdraví a plní elánu a chuti do dalšího učení.

 

Lenka Kohoutová

24. 09. 2014

Vážení rodiče,

i v tomto školním roce bude probíhat

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU:

- PAPÍRU

- BATERIÍ

- ELEKTROZAŘÍZENÍ

- PET VÍČEK

- CITRONOVÉ A POMERANČOVÉ KŮRY

 

V závěru školního roku budou ocenění cenami nejlepší sběrači z každé třídy.

Děkujeme za spolupráci.

Lenka Palátová

24. 09. 2014

PODZIMNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRAČE

1) sběr kaštanů

2) sběr sušeného šípku

 

Vyhodnocení bude probíhat v těchto  kategoriích:

A. nejlepší třída

B. jednotlivec v každé třídě

C. nejlepší sběrač školy

Těšit se můžete na zajímavé ceny:)

 

Poznámka ke sběru:

Kaštany noste co nejdříve po sběru, uchovávejte je venku na větraném místě - nesušte je!

 

Šípky noste usušené - návody na sušení naleznete na internetu - například:

http://www.receptyonline.cz/recept--suseni-sipku--5426.html

 

Sběr odevzdávejte v kabinetu 1. stupně - p. uč. Zuzaně Pátkové

Lenka Palátová

12. 09. 2014

Vážení rodiče, termín prvních rodičovských schůzek ZŠ Valeč je ve středu 19.11.2014 v 16.30h. Další termíny plánovanych akcí do konce školního roku se objeví na stránkách do poloviny října.

Jan Nešpor

06. 09. 2014

Zájmové kroužky zahajují svoji činnost v týdnu od 15. září. První schůzka náboženství proběhne v pátek 19. září 12.20 - 13.00 hod mladší žáci, 13.00 - 13.30  hod starší žáci.

Lenka Palátová

01. 09. 2014

UPOZORNĚNÍ:

Zveřejněný rozvrh je provizorní, během prvních dvou týdnů může dojít k drobným změnám. Ke změnám může dojít i v rozvrzích zájmových kroužků.

Děkujeme za pochopení.

Lenka Palátová

29. 08. 2014

Vážení rodiče,

nový školní rok 2014/15 bude zahájen  1. září 2014 v 7.30 hod  v jednotlivých třídách. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne od 8.00 hod v tělocvičně školy, ukončení dne je plánováno okolo 9.30 hod.

Školní družina i jídelna zahajují provoz v úterý 2. září.

Těšíme se na Vaše děti.

Kolektiv učitelů ZŠ Valeč

V menu Základní škola - Rozvrhy hodin byl zveřejněn aktuální rozvrh školy, v  menu Základní škola - Zájmová činnost rozpis zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015.

Jan Nešpor

13. 07. 2014

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za přízeň a spolupráci ve školním roce 2013/14 a přejeme Vám i Vašim dětem příjemné a pohodové prázdniny.

Lenka Palátová

18. 06. 2014

Pozvánka

Lenka Palátová

12. 05. 2014

Vážení rodiče,

ve středu 14. května se na naší škole koná Den otevřených dveří.

Přijďte se podívat, jak se vaše děti učí.

Odpoledne od 15.00 do 17.00 hod jsou pro zájemce

konzultační hodiny učitelů ZŠ Valeč.

Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Lenka Palátová

30. 01. 2014

Lenka Palátová

27. 01. 2014

Lenka Palátová

21. 12. 2013

 

Lenka Palátová

15. 12. 2013

Zveme všechny, kteří se chtějí pozastavit v předvánočním shonu na VÁNOČNÍ SOUZNĚNÍ 2013 na téma Zimní radovánky.

Rádi vás uvítáme 18. prosince v 16:30 hodin v tělocvičně základní školy. Od 16.00 hod. bude zajištěn prodej drobných výrobků keramického kroužku. Po představení se můžete zúčastnit tvořivé dílničky či zajít na malé občerstvení.

Lenka Palátová

28. 11. 2013

V neděli 1.12.2013 proběhne na nádvoří zámku rozsvícení vánočního stromečku. Sraz všech učinkujících v 14.30 hod. na nádvoří zámku.

Lenka Palátová

19. 11. 2013

Vážení rodiče,

ve středu 27. 11. 2013 v 16.30 hod se konají třídní schůzky SRPŠ.

Jan Nešpor