Dnes je 09. 04. 2020 | Poslední aktualizace 08. 04. 2020

Budoucnost začíná u nás.

Novinky ze ZŠ

02. 04. 2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou probíhat zápisy do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole 21. dubna 2020 od 14 – 16 hod.

Sběr dokumentů, které si můžete stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout ve vstupu školy, probíhá od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020.

Možné způsoby podání potřebných dokumentů:

  1. Datová schránka školy (jwtpemj).
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zsvalec@zsvalec.cz
  3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Valeč, Valeč 222, 675 53.
  4. Osobní podání v zalepené obálce do poštovní schránky školy, která je volně přístupná u vchodu do budovy školy.

Potřebné dokumenty a informace:

1. Žádost o přijetí

2. Žádost o odklad

3. Zápisový lístek

4. Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy

5. Informace k zápisu

Desatero pro rodiče

 

Naše škola nabízí

- příjemné prostředí s nově vybudovanými a moderně zařízenými třídami, prostornou, účelově vybavenou tělocvičnou a keramickou dílnou

- výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

- nižší počty žáků ve třídách

- vstřícný, individuální přístup vyučujících

- projektové vyučování

- výuka anglického jazyka od 1. třídy

- využití informačních a komunikačních technologií ve výuce

- kreativní školní družina - ranní i odpolední pro 1. – 5. ročník

- pestrý výběr zájmových kroužků pro všestranný rozvoj žáků v oblasti přírodovědné, sportovní, jazykové, rukodělné, zdravovědy, logického myšlení

- celoročně využívanou školní zahradu a hřiště s umělým povrchem

- knihovnu v prostorách školy s možností přístupu žáků o přestávkách či ve školní družině

- zapojení do projektů EU Šablony II – Budoucnost začíná u nás, Ovoce do škol, Mléko do škol, Recyklohraní – ukliďme si svět, Finanční gramotnost

- zajišťujeme zdarma dopravu žáků z Dolních Vilémovic a Dalešic

Lenka Kohoutová

28. 03. 2020

28. březen – Den učitelů

Od narození Učitele národů - Jana Amose Komenského uplynulo 428 let. Tento den si připomínáme jako významné výročí a slaví se jako Den učitelů.

K nám, kteří jsme se pro povolání učitele rozhodli dobrovolně, se v těchto dnech připojili rodiče a prarodiče. Nová a nepředvídatelná situace nás všechny spojila. Společně se snažíme využít všechny možnosti při vzdělávání našich dětí.

Děkuji všem pedagogům naší školy, kteří se statečně perou s nástrahami distančního vzdělávání a denně doma za svým počítačem přemýšlejí, jak výuku posunout, vylepšit a podat žákům látku na dálku srozumitelněji.

Děkuji za trpělivost a spolupráci všem rodičům a prarodičům, kteří se stali ze dne na den učiteli svých dětí a vnuků.

Lenka Kohoutová

27. 03. 2020

Vážení rodiče,

aktuální informace k čerpání ošetřovného
(nově po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID – 19, také i na děti mladší 13 let ) najdete v přiloženém odkazu. Fomuláře žádostí jsou stále k dispozici ve vstupu školy.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Lenka Kohoutová

Novinky z MŠ

07. 04. 2020

Zápis do Mateřské školy Valeč pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou probíhat zápisy do mateřských škol bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. V době 2. 5. – 16. 5. 2020.

Všechny potřebné dokumenty jsou umístěny na stránkách školy v sekci Dokumenty MŠ a jsou připraveny ve vstupní hale základní školy od 16. 4. 2020. Čtěte pozorně. Nezapomeňte dodat všechny potřebné dokumenty (žádost, přihláška spojená s evidenčním listem, čestné prohlášení - očkování, kopii očkovacího průkazu, souhlas se zasláním registračního čísla, kopii rodného listu dítěte).

1) Vyplňte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2) Vyplňte Přihlášku spojenou s Evidenčním listem dítěte – potvrzení lékaře o očkování doložíte čestným prohlášením – tzn. lékaře v současné situaci nenavštěvujte! Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a. prohlásí, že je dítě řádně očkované viz. přiložený tiskopis.

b. doloží kopii očkovacího průkazu a vše podepíše.

c. v případě, že se jedná o dítě s povinnou předškolní docházkou, řádné očkování není vyžadováno.

Evidenční list podepíší oba rodiče.

3) Podepište Souhlas se zasláním registračního čísla

4) Přiložte kopii rodného listu dítěte

Po obdržení žádosti Vám e-mailem zašleme registrační číslo, pod kterým budete sledovat rozhodnutí o přijetí, které bude umístěno na stránkách školy v sekci dokumenty MŠ nebo na vstupních dveřích do MŠ. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Sběr dokumentů probíhá od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Možné způsoby podání potřebných dokumentů:

  1. Datová schránka školy (jwtpemj).
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: materskaskola@zsvalec.cz
  3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Valeč, Valeč 222, 675 53.
  4. Osobní podání v zalepené obálce do poštovní schránky mateřské školy, která je volně přístupná u vchodu do budovy MŠ.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte. tel. MŠ 739 471 831, Mgr. Simona Kohoutová     MŠ Valeč

Simona Kohoutová

02. 04. 2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci březnu a dubnu


Ředitelka školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky v důsledku pandemie Covid - 19

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání:

-         v měsíci březnu 2020 na částku 70 Kč

-         v měsíci dubnu 2020  se úplata nevybírá.

 

Lenka Kohoutová

16. 03. 2020

Oznámení


Mateřská škola Valeč je od 17. 3. 2020 na základě rozhodnutí zřizovatele uzavřena do odvolání.

ředitelka školy

 

Lenka Kohoutová

Poslední články:

Další velikonoční luštění :: Družina akce dne 08. 04. 2020

Velikonoční dvousměrka

Jana Velebová

Úkol pro malé myslivečky :: Družina akce dne 07. 04. 2020

Myslivecká křížovka

Jana Velebová

Velikonoční luštění :: Družina akce dne 06. 04. 2020

Vylušti velikonoční SUDOKU

Jana Velebová

Velikonoční zábava :: Družina akce dne 06. 04. 2020

Vylušti si velikonoční křížovku

Jana Velebová

Sudoku :: Družina akce dne 01. 04. 2020

Zahrajte si logickou hru SUDOKU

Jana Velebová