Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy.

Naše činnost:

  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním
  • příprava podmínek a metodická pomoc při integraci žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žákům i učitelům)
  • včasné odhalování problémového chování ve škole, prevence sociálně patologických jevů
  • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech
  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů
  • spolupráce s PPP, SPC a SVP, evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
  • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního prostředí a přijímání sociálních odlišností prohloubení a podpora spolupráce mezi rodiči a školou.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Naše škola je členem České asociace školních metodiků prevence www.casmp.cz.

Služby ŠPP zajišťují:

Výchovný poradce: Mgr. Iveta Slouková

Metodik prevence: Mgr. Lenka Hadrabová

Speciální pedagog: Mgr. Petra Říhová

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ke stažení zde

Dokument Bezpečný internet ke stažení zde

Činnost speciálního pedagoga zde

Přidáno 20. 7. 2022, autor: J4W Admin

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský