Adaptace žáků v prvním týdnu školního roku 2023/2024

První týden školního roku 2023/2024 využili žáci a učitelé k uspořádání adaptačního dopoledne. Klíčovým prvkem bylo vzájemné seznamování a posílení týmové spolupráce.
Adaptace žáků v prvním týdnu školního roku 2023/2024

Třídní učitelé ve spolupráci s asistenty pedagoga zvolili vhodné adaptační hry zaměřené na kreativitu a komunikaci. Žáci vyjádřili své nadšení a akci hodnotili jako velmi úspěšnou.     

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy

 

Zprávy jednotlivých tříd

 

1. ročník  - Mgr. H. Stejskalová

První zářijový týden byl pro naše prvňáky plný nových zážitků. V pondělí poprvé usedli do školních lavic, postupně se seznámili se spolužáky, třídou i celou školou. Ve čtvrtek na ně čekal adaptační den. Počasí nám přálo, a tak nám nic nebránilo vyrazit do zámeckého parku, kde jsme strávili dopoledne plné her, vzájemného poznávání a pobytu v přírodě. S dětmi jsme hráli seznamovací hry, plnili úkoly a prožili příjemné dopoledne v malebném prostředí zámecké zahrady. 

2. ročník - Mgr. I. Julinová

Ve čtvrtek 7. 9. strávili žáci druhé třídy svůj adaptační den u rybníka Pod Hájkem v blízkosti hájenky. Po cestě na toto místo si zahráli šipkovanou, hledali poklad a pozorovali přírodu. Na závěr vydařeného dopoledne si opekli špekáčky a společně  se naladili na nadcházející školní rok. 

3. ročník - Mgr. K. Janíčková

Ve středu 6. 9. jsme se se třetí třídou v rámci adaptačního dopoledne vydali na malý výlet po Valči. Děti ukazovaly paní učitelce, která není z Valče, místní zajímavosti. Společně jsme navštívili zámeckou zahradu, okolí kostela a hřbitova, hřiště a prolézačky. Zahráli jsme si několik her, při kterých jsme si užili spousty legrace. Počasí nám také přálo a celé dopoledne jsme si moc užili.

4. ročník - Mgr. Petra Říhová

Žáci ze 4. ročníku se v pátek 8. 9. účastnili v rámci výuky adaptačního dopoledne. 1. a 2. vyučovací hodinu jsme strávili ve třídě, kde jsme si společně povídali o pravidlech, která je nutné ve třídě dodržovat. Žáci poté ve dvojicích pravidla výtvarně zpracovali a vyvěsili jsme si je na nástěnce. 3. – 5. vyučovací hodinu si děti zahrály v zámeckém parku hry zaměřené na vzájemnou spolupráci a hlubší seznámení se svými spolužáky. Žáci pracovali ve skupinkách. Na závěr adaptačního dopoledne jsme šli na hřiště u fary, kde jsme zhodnotili jednotlivé aktivity. 

5. ročník  - Mgr. P. Šimánková

Žáci 5. třídy prožili adaptační dopoledne 6. 9. především v přírodě. První hodinu si zkusili hru na zvířata, kde se anonymně přirovnávali podle povah ke zvířatům. např. myš, lev, vlk aj. Hra sloužila k uvědomění si pozic ve třídě, oblíbenost, vyčleňování z kolektivu popř. obav a strachu ze spolužáků. Pro učitele je nástrojem k prevenci a nastavení pravidel třídy. Poté si žáci již v přírodě užívali adaptačních psychoher s různými pomůckami a významy. Hry byly určeny na adaptaci spolužáků na školní prostředí, mezi sebou navzájem a třídního učitele. Třída se snažila v různých skupinách i jako celek plnit a rozvíjet především kompetence ke spolupráci a komunikaci. Zúčastnili se her s různými pomůckami např. šátky, provázky, přírodninami, míči. Také byly prohlubovány kompetence sociální a občanské, kdy si žáci uvědomovali, že jsou součástí většího společenství než třídy, školy, ale také obce a státu. Podle reakcí a výstupů si myslím, že se akce zdařila a měla svůj veliký význam pro dobré klima třídy i školy. 

7. ročník - Mgr. J. Čierna

Ráno jsme se třídou ve skupinkách diskutovali o třídních pravidlech a vybrali pak společně deset nejdůležitějších. Poté jsme zvolili mluvčího třídy a zástupce parlamentu a hráli různé adaptační hry na stmelení a upevnění kolektivu. V tomto duchu jsme pokračovali i venku, kde jsme se věnovali i sportovním aktivitám. 

8. ročník - Bc. J. Palátová

Na začátku adaptačního dne jsme ve třídě vyráběli pravidla, jak se mají žáci chovat během celého školního roku a na konci 2. vyučovací  hodiny ve třídě hráli hru s míčkem. Kdo chytil míček, musel se jednou větou představit, co nejvíce ho charakterizuje. Nejvíce měly úspěch kartičky, hra Bez WIFI, dále vybíjená a Hádej. Na konci adaptačního dne jsme šli na procházku po zámeckém parku a okolí.  

9. ročník  - L. Martonová

Adaptační den začal vytvořením pravidel, které si žáci sami sestavili a které povedou ke vzájemné toleranci a upevňování vztahů ve třídním kolektivu. Žáci se aktivně zapojovali a mezi sebou komunikovali.  Druhá polovina adaptačního dne probíhala venku, kde se třída zúčastnila společných her, které byly zaměřeny na zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce ve třídě.

 

Přidáno 17. 9. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský